„Купи Galaxy S10e/S10/S10+ и спечели Galaxy Watch Active“

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 „Купи Galaxy S10e/S10/S10+ и спечели Galaxy Watch Active

 

РАЗДЕЛ  1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. „Купи Galaxy S10e/S10/S10+ и спечели Galaxy Watch Active“ (“Промоция“) се организира и провежда от Самсунг Електроникс Румъния, клон България, гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 115М, сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център, ЕИК 201200956 (“Организаторът” или „Самсунг“) в сътрудничество с медийния партньор на Организатора Broks Vision JSC. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на Интернет адрес https://samsung.com/bg/s10promo/. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на посочения Интернет адрес. За допълнителна информация относно Промоцията, се свържете със Самсунг център за обслужване на клиенти: тел. 0800 11 131 от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.

С участието си в Промоцията Участниците приемат условията, посочени в настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се организира и провежда на територията на България чрез магазинната мрежа на официалните Партньори на Организатора за Промоция (A1, Telenor, Vivacom, Техномаркет, Teхнополис, ЗОРА, Samsung Experience Store в The Mall, Техмарт), изброени на https://samsung.com/bg/s10promo/. Повече информация за участващите в Промоцията магазини може да се намери на официалната страница на съответния Партньор.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се провежда в периода от 09:00ч. на 16.09.2019г. до 23:59ч. на 06.10.2019г. („Период на Промоцията“) за Участници, които са закупили (независимо кога) смартфон Galaxy S10e, S10 или S10+ („Устройство“) от официален Партньор на Самсунг в България и са го активирали в рамките на Периода на Промоцията на територията на България.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Промоцията имат право да участват следните лица (наричани по-долу „Участници“): всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, с местоживеене в България, които в Периода на Промоцията са активирали смартфон Galaxy S10e, S10 или S10+ на територията на България.

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА.

5.1. Всеки Участник, активирал своя смартфон Galaxy S10e, S10 или S10+ на територията на България в Периода на Промоцията, може да участва в лотария („Лотария“) и да спечели награда смарт часовник Galaxy Watch Active (“Награда”). В рамките на Промоцията ще бъдат изтеглени 2 500 броя Награди.

5.2. Участниците, желаещи да участват в Лотарията, следва:

 1. в Периода на Промоцията (от 09:00ч. на 16.09.2019г. до 23:59ч. на 06.10.2019г.) да активират смартфон Galaxy S10e, S10 или S10+.

За да се активира Устройството е необходимо да се стартира Устройството за първи път с активна SIM карта за период от минимум 5 минути и да се поддържа достъп до Интернет. Устройството се активира безплатно, но разходите за ползването на Интернет връзка използвана от Участника, се таксуват отделно, в зависимост от таксите на оператора на мрежата, използвана от Участника.

 1. да се впишат в акаунта си (активиран за територията на България) в приложението Samsung Members. Влизането в приложението Samsung Members се осъществява през закупеното и активирано Устройство (в случай че Samsung Members не е фабрично инсталирано, може да бъде изтеглено оттук: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.voc).
  *Молим Участниците да имат предвид, че следва да направят регистрация/вписване през новото Устройство дори и вече да имат такава на друг Samsung смартфон, като това няма да деактивира предходната регистрация.

Всеки Участник, активирал Устройството и вписал се в своя акаунт в Samsung Members, ще може да види информационен банер в Samsung Members – Секция Ползи (Benefits), 15 дни след активацията на Устройството. Участникът може да участва в Лотарията, като в периода от 01.10 до 24.10.2019г. кликне върху информационния банер в секция Ползи (Benefits) в приложението Samsung Members и регистрира своите данни във формата за регистрация, към която ще го заведе съответният банер.

*За да може да влязат в секция Ползи (Benefits) в Samsung Members, Участниците трябва да ползват своя Samsung Account, или ако нямат, да създадат такъв, като следват посочените стъпки в приложението.

 1. В регистрационната форма Участникът следва да въведе следните данни:
 • Две имена (име и фамилия)
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер

5.3. Правила за теглене на Наградите:

 1. Валидацията на регистрираните Устройства ще бъде извършена в периода 10.10.2019г. – 24.10.2019г. При непълна или неточна информация при регистрацията ще бъде осъществен контакт от медийния партньор на Организатора със съответните Участници, за уточняване и потвърждаване на въведените данни. Контактът ще бъде осъществен на посочения от Участника телефонен номер и/или имейл, като при неуспех да се свърже със съответния Участник, Организаторът си запазва правото да счита регистрацията за невалидна.
 2. На 25.10.2019г. в присъствието на нотариус Организаторът ще изтегли 2 500 Награди на лотариен принцип измежду всички Участници, които са активирали Устройството си в рамките на Периода на Промоцията и са изпълнили правилно всички стъпки, описани в настоящите Общи условия, включително и стъпките описани в точка 5.2 по-горе.
 3. Участници, които са се възползвали от правото си да върнат обратно закупено Устройство нямат право на последващо участие в Промоцията и получаване на Награда.
 4. Ако при проверката се установи, че Участникът няма право да получи Награда, тя няма да му бъде изпратена.
 5. Наградите ще бъдат изпратени на печелившите Участници за сметка на Организатора, на предоставен от печелившите Участници адрес.
 6. При три неуспешни опита за доставка на Наградата и/или осъществяване на връзка с печеливш Участник, Участникът губи правото си на получаване на Награда.
 7. Организаторът не носи отговорност при техническа неизправност на приложението Samsung Members или формата за регистрация.
 8. В рамките на Промоцията Участник може да спечели не повече от една Награда за едно закупено Устройство Galaxy S10e, S10 или S10+.
 9. Не се допуска замяна на Награди или изплащане на паричната им равностойност.

 

5.4. Доставката на Наградите на печелившите Участници ще се извърши в периода 31.10.2019г. – 07.11.2019г.

 

РАЗДЕЛ 6. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в Промоцията лица, които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 4 и Раздел 5.

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. Организаторът има право да прекрати Промоцията (включително по отношение на отделен Участник) по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Промоцията, нарушаване на Общите условия на Промоцията или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

 

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ.

8.1. Личните данни на всички Участници в Промоцията се обработват в съответствие с действащото законодателство и Правилата за поверителност на Самсунг, достъпни на: http://www.samsung.com/bg/info/privacy/.

8.2. Организаторът е администратор на лични данни, събирани във връзка с Промоцията. Данните, които идентифицират Организатора в качеството му на администратор, и координатите за връзка с него, са посочени в раздел 1 по-горе.

8.3 Във връзка с участието в Промоцията, Организаторът обработва следните данни на Участниците:

 • Имена на Участника
 • Телефонен номер
 • Имейл адрес
 • IMEI на закупеното Устройство
 • Данни за Samsung Account и Samsung Members
 • Адрес за доставка на Наградите (само за печелившите Участници)

8.4. Предоставянето на посочените по-горе данни е необходимо изискване за участие в Промоцията, в противен случай участието няма да бъде възможно.

8.5. Организаторът ще обработва горепосочената лична информация на Участниците единствено с цел администриране на Промоцията, а именно – да се организира и установи изпълнението на условията на Промоцията и да се предоставят Наградите.

8.6. Правното основание за обработване на личните данни е необходимостта от изпълнението на договор, по който Участник е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (това са настоящите Общи условия, които определят нашите договорни отношения с Участниците). Организаторът може да обработва лични данни на Участници и на основание свое законово задължение, когато такова е приложимо.

8.7. Данните ще се съхраняват за срок до един месец след предоставянето на Наградите, освен в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания).

8.8. Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни по повод Промоцията:

 1. да отправят запитване до Самсунг дали техни лични данни се обработват и да получат копие от тях, както и информацията във връзка с обработването;
 2. да поискат коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до тях, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени;
 3. да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на Самсунг, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; ако поискат и това е технически осъществимо, Самсунг може да прехвърли тези данни на друг администратор, посочен от Участника;
 4. да поискат изтриване на лични данни, отнасящи се до тях, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато са били обработвани незаконосъобразно; или когато трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Самсунг;
 5. да поискат ограничаване на обработването, когато оспорват точността на личните данни, за срок, който позволява на Самсунг да провери точността на данните; когато обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; и когато Самсунг не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 6. да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава приложимото законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, и електронен адрес: kzld@cpdp.bg

8.9. Участниците могат да упражнят правата си по букви (a) – (e) по-горе, като подадат заявление за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за тях:

 1. по електронен път на следния адрес: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/bg; или
 2. по пощата на адреса на управление на Дружеството: София, бул. Цариградско шосе 115М., сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център.

8.10. Заявлението трябва да съдържа следната информация:

 1. информация, която позволява на Самсунг да идентифицира Участника;
 2. предпочитан начин на комуникация с Участника;
 3. описание на искането.

8.11. Самсунг ще предостави информация относно действията, предприети във връзка с подадено заявление, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията на съответния Участник.

8.12. Самсунг може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Участник или допълнително уточняване на заявлението му.

8.13. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени от Организатора на неговия медиен партньор; на подизпълнители и доставчици на услуги, ангажирани от Организатора във връзка с организирането на Промоцията; на счетоводители, данъчни консултанти или други експерти при необходимост от изпълнение на задължения на Организатора; на дружества от корпоративната група, към която Самсунг принадлежи, в рамките на ЕС/ЕИП; на органи на власт при спазване на законоустановения ред; на адвокати или правни консултанти в случай на спорове или в рамките на други правни процедури.

 

РАЗДЕЛ 9. СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците относно  Промоцията и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния български съд на територията на България.