„Доведи приятел и вземи 100лв ваучер“.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 „Доведи приятел и вземи 100лв ваучер“.

РАЗДЕЛ  1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. „Доведи приятел и вземи 100лв ваучер“ се организира и провежда от Синопойнт ЕООД, гр. София, ул. “Люлин планина” № 6 (Организаторът). Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на Интернет адрес http://smarthub.bg/index.php?route=information/information&information_id=24. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на посочения Интернет адрес.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се организира и провежда на територията на България и е в сила за клиенти на Samsung Experience Store, намиращ се на бул. Цариградско шосе 115з, ет. 1, TheMall. Информация може да се намери и на следния адрес: www.smarthub.bg.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се провежда в периода от 08:00 часа на 25.08.2018 г. до 23:59 часа на 25.09.2018 г. включително (Период на Промоцията).

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Промоцията имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 г., с местоживеене в България („Участници”). За допълнителна информация относно промоцията, се свържете със Самсунг център за обслужване на клиенти: тел. 0800 11 131 от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА.

5.1.Всеки потребител, вече закупил Galaxy S9 или Galaxy S9+ получава ваучер за 100лв, при условие че изпълни условието да доведе клиент, който на свой ред ще закупи Galaxy S9 или Galaxy S9+ от Samsung Experience Store (на място или онлайн на посочените по-горе адреси). Клиентът, закупил упоменатите модели също ще получи ваучер на стойност 100лв. Ваучерът би могъл да бъде използван като отстъпка за всички артикули, предлагащи се в магазина. Ако Клиентът иска да участва в промоцията чрез поръчка от www.smarthub.bg, той задължително трябва да се свърже с Организатора на телефон 0888016303 за валидация.

5.2 Потребител, който тепърва има намерение да закупи Galaxy S9 или Galaxy S9+ и доведе друг клиент със същото намерение, ще получи ваучер в размер на 100лв, както той, така и клиентът който е бил препоръчан / доведен. Ваучерът би могъл да бъде използван като отстъпка за всички артикули, предлагащи се в магазина.

РАЗДЕЛ 6. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в Промоцията лица, които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 4.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. Организаторът има право да прекрати Промоцията (включително по отношение на отделен участник) по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Промоцията, нарушаване на Правилата на Промоцията и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ.

8.1. Организаторът е администратор на лични данни.

8.2. За валидна регистрация Участниците е необходимо да въведат следните лични данни: Три имена, e-mail и актуален мобилен номер.

8.3. Предоставянето на посочените данни е необходимо изискване за участие в Промоцията, в противен случай участието няма да бъде възможно.

8.4. Администраторът ще обработва горепосочената лична информация на Участниците единствено с цел да се организира и установи изпълнението на условията на Промоцията и за да се предоставят отстъпките. Правното основание за обработване на личните данни е член 6.1, буква (б) от Общия регламент за защита на данните: обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (това са настоящите Общи условия, които определят нашите договорни отношения с Участниците).

8.5. Данните няма да се съхраняват за повече от 12 месеца, освен в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания).

8.6. Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни: право на информация, право на достъп, право на ограничаване на обработването (когато е приложимо), право на изтриване на техните данни (когато е приложимо), право на възражение срещу обработването (когато е приложимо), право на преносимост на данни и правото на коригиране на данните. Тези права могат да бъдат упражнявани по всяко време, като се подаде искане на адреса на Организатора. Участниците имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава законите за защита на данните.

8.7. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

8.8. Личните данни на Участниците ще бъдат обработвани при спазване на правилата, посочени в законите, уреждащи защитата на личните данни и в съответствие с Правилата за поверителност на Самсунг. Подробни правила за обработването на лични данни на Участниците се съдържат в Правилата за поверителност на Синопойнт ЕООД, достъпни на: http://smarthub.bg/privacy.

 

РАЗДЕЛ 9. СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Участниците относно  ПРОМОЦИЯТА и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс от компетентния български съд на територията на Република България.